Профком студентів та аспірантів

ОНУ імені І.І.Мечникова

Угода з адміністрацією ОНУ

Відповідно до чинного законодавства у вищих навчальних закладах освіти між  адміністрацією та  первинними профспілковими організаціями укладається колективна угода. Метою  угоди є регулювання відносин стосовно навчання, проживання студентів, їх соціального захисту та узгодження інтересів адміністрації університету.

Основними мотивами , щодо доцільності укладання угоди є:

  1. Забезпечення стійких відносин між студентами і адміністрацією ВУЗу, чітке визначення прав і обов’язків сторін,необмеженість кола питань, які можуть регулюватись в рамках угоди.
  2. Можливість студентів брати участь в управлінні закладами освіти, вносити пропозиції щодо поліпшення соціально-культурного і побутового обслуговування.
  3. Можливість для студентів задовольнити свої інтереси на більш високому рівні в умовах, коли вони діють колективно.
  4. Можливість для студентів отримати інформацію про фінансовий стан закладу, що дозволяє визначитись у своїх вимогах до адміністрації.

Розвиток соціального партнерства сприяє більш повному залученню всіх членів учбового закладу для досягнення оптимальних результатів у роботі, забезпеченню цивілізованої взаємодії студентів з адміністрацією, усуненню причин виникнення спорів та конфліктів.

Практика демонструє, що адміністрація університету, як правило, рідко виявляє самостійну ініціативу або справжнє бажання укладати угоди. Тому профспілковим організаціям доцільно проявити власну ініціативу щодо початку переговорів з метою укладання угоди, виклавши пропозицію у письмовій формі.

19 квітня 2011 року відбулась безпрецедентна подія в історії Одеського національного університету, результатом якої було підписання ректором та головою профкому студентів угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом. Спеціально створена комісія на чолі з головою профкому студентів та аспірантів розробили угоду, стосовно прав та обов’язків студентів. Проводилась масштабна робота по розробці даного документа, до уваги брали скарги та ідею студентів, їх пропозиції , шляхом опитування та оголошень. Всі матеріали  по угоді подані для аналізу та внесення пропозицій до Одеського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки, профкому співробітників ОНУ та  до юридичного центру Одеського університету. За що профком студентів та аспірантів висловлює подяку голові обкому Профспілки Дубовик Н.О.; правовому інспектору Саєнко Т.І.; голові профкому співробітників ОНУ Вавіловій О.І. та юристам юридичного центру ОНУ. Кінцевою метою профспілкового комітету на переговорах стало включення в  угоду пропозицій і зобов’язань, що забезпечать належний соціально – економічний та правовий захист студентів.

Угода між адміністрацією і профспілковим комітетом студентів та аспірантів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова має наступний зміст:

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2  –  6

ІІ. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕСС 6 8

ІІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ8 – 10

IV. ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВИХ УМОВ10 – 13

V. Організація дозвілля студентів, зміцнення

матеріальної бази об’єктів культури і спорту13 – 14

VІ. СПОРТИВНА РОБОТА ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

УНІВЕРСИТЕТУ14 – 16

VIІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЇЇ УМОВ17

VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ17 – 18

УГОДА

між адміністрацією і профспілковим комітетом

студентів та аспірантів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Адміністрація Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, в особі ректора, професора Коваля Ігоря Миколайовича (далі –  адміністрація) і профспілковий комітет студентів та аспірантів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, в особі голови Пєнова Вадима Васильовича (далі – профком студентів), керуючись необхідністю постійного ділового партнерства, з метою ефективної реалізації діючих законодавчих та інших нормативних актів, для забезпечення соціально-економічних гарантій та подальшого поліпшення житлово-побутових умов, організації дозвілля, спортивно-масової роботи і оздоровлення студентів, уклали дану угоду.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Угода є документом, що регулює навчально-виховні, соціально-економічні та інші відносини між студентами, аспірантами та адміністрацією університету.

1.2. Правовою основою угоди є Закони України «Про вищу освіту», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а також Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України, Статут Профспілки працівників освіти і науки України, Наказ МОН № 1004 від 13 листопада 2007 року та інші нормативно-правові документи.

1.3. Конференція студентів та аспірантів ОНУ уповноважує голову профспілкового комітету студентів підписати угоду.

1.4. Положення даної угоди поширюється на всіх студентів і аспірантів університету незалежно від членства в первинній профспілковій організації і є обов’язковими для виконання як адміністрацією університету, так і для осіб, що в ньому навчаються, та входять до профспілкової організації. До осіб, які винні у невиконанні угоди, можуть застосовуватись дисциплінарні та стягнення, згідно з чинним законодавством.

1.5. Адміністрація визнає профком студентів університету як представника інтересів колективу студентів та аспірантів ОНУ з питань учбового процесу, соціально-економічних, житлово-побутових та інших відносин, пов’язаних зі студентами та аспірантами.

1.6. Адміністрація зобов’язується:

1.6.1. Включити представників профкому студентів до стипендіальних комісій та комісій, на яких розглядаються (вирішуються) студентські питання і вчених рад університету, інститутів та факультетів.

Відповідальні: ректор, проректори, директори інститутів, декани факультетів.

1.6.2. Планування та розподіл коштів університету і підрозділів, які стосуються інтересів студентів і аспірантів, проводити за участю представників профспілкового комітету.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.

1.6.3. За погодженням із профспілковим комітетом студентів та аспірантів:

– затверджувати правила внутрішнього розпорядку університету;

– затверджувати правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ;

– заохочувати студентів за успіхи в навчальній, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі;

– надавати матеріальну допомогу студентам і аспірантам;

– видавати накази про відрахування студентів з університету за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку, за аморальний вчинок, не сумісний з перебуванням навчання у студентському колективі;

– видавати накази, розпорядження, положення, які стосуються умов навчання, проживання, побуту, дозвілля та оздоровлення студентів;

– вирішувати питання організації громадського харчування, побутового та медичного обслуговування студентів;

– надавати в оренду  приміщення студмістечка та студентських навчальних корпусів.

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, декани факультетів, директори інститутів.

1.6.4. Безкоштовно виділяти профкому необхідні приміщення з обладнанням, освітленням, опаленням, обслуговуванням для роботи профкому та його підрозділів. Надавати профкому можливість безкоштовно користуватися засобами зв’язку в межах міста, транспортом, тиражувальною технікою для розповсюдження оперативної інформації серед студентів університету, забезпечувати оргтехнікою, необхідною для надійної підтримки роботи бази даних. Забезпечувати роботу оргтехніки в єдиній інформаційній мережі університету.

Відповідальні: ректор, проректори, директор студмістечка, керівники                                підрозділів.

1.6.5. Без погодження з профспілковим комітетом не накладати дисциплінарних стягнень на студентів і аспірантів, обраних до складу профкому, а також голів профбюро факультетів (інститутів), і не відраховувати з університету, а голові профкому університету – за погодженням з обкомом Профспілки.

Відповідальні: ректор, проректори, директор студмістечка, керівники підрозділів

1.6.6. Зберегти існуючий порядок безготівкового відрахування профспілкових членських внесків від студентів та аспірантів на підставі їх заяв та перераховувати внески протягом 3 днів після виплати стипендії на розрахунковий рахунок профкому студентів.

Відповідальні: головний бухгалтер.

1.6.7. Сприяти навчанню за індивідуальним графіком студентам-профспілковим активістам з метою належного виконання ними громадських обов’язків.

Відповідальні: проректори, декани факультетів, директори інститутів

1.6.8. Надсилати в профком студентів копії наказів та інших нормативних документів адміністрації університету, що стосуються студентів та аспірантів.

Відповідальні: проректори, зав. канцелярією.

1.6.9. На запит профспілкового комітету студентів надавати необхідну інформацію (крім конфіденційної) з питань, які стосуються студентів та аспірантів.

Відповідальні: проректори, головний бухгалтер, декани факультетів, директори інститутів, директор студмістечка.

1.6.10. Сприяти створенню студентського центру праці та зайнятості, будівельних бригад в університеті для виконання ремонтно-будівельних робіт. Оплату проводити у відповідності з діючими нормами і чинним законодавством.

Відповідальні: проректори, директор студмістечка, керівники підрозділів.

1.6.11. З метою забезпечення температурного режиму в учбових корпусах і гуртожитках університету здійснювати поетапне впровадження сучасних систем обліку споживання теплової енергії, а також впровадження заходів по збереженню тепла.

Відповідальні: проректор з соціально-економічної роботи, головний інженер, головний бухгалтер.

1.6.12. Здійснювати заходи щодо створення умов безпеки, належного санітарного стану (заборона паління, вживання спиртних напоїв тощо) на території університету.

Відповідальні: ректор, проректори, директор студмістечка, керівники підрозділів.

1.6.13. Сприяти профспілковому комітету студентів щодо контролю за роботою закладів громадського харчування на території університету та за результатами перевірок вживати дієвих заходів.

Відповідальні: проректори, директор студмістечка, директори інститутів, декани факультетів.

1.6.14. За поданням профкому студентів притягувати до персональної відповідальності осіб, які винні у зловживанні службовим становищем, порушенні правил і норм охорони праці та техніки безпеки у побуті і навчанні.

Відповідальні: ректор, проректори, директор студмістечка, керівники підрозділів.

1.6.15. Не рідше одного разу в навчальному семестрі на спільних засіданнях адміністрації та профкому студентів обговорювати проблеми студентського життя.

Відповідальні: ректор, проректори.

1.6.16. Сприяти профспілковому комітету студентів у розвитку міжнародних зв’язків, обміну студентами із закордонними вищими навчальними закладами тощо.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи/міжнародні зв’язки/, директори інститутів, декани факультетів.

1.7. Профком студентів зобов’язується:

1.7.1. Спільно діяти у заходах, запланованих угодою, інформувати студентів про хід виконання угоди.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

1.7.2. Спільно з адміністрацією розробити, на термін дії угоди, план заходів щодо проведення виховної роботи серед студентів з метою:

– дбайливого ставлення до матеріальних цінностей, аудиторного, лабораторного фондів;
– покращення навчальної та  громадської дисципліни;
– економії тепла та електроенергії;
– покращення санітарного стану та пожежної безпеки в корпусах і на території ОНУ імені І.І. Мечникова.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

1.7.3. Брати участь у розподілі та раціональному використанні коштів, що виділяються на соціально-побутові потреби студентів, проведення культурно-виховної, спортивно-оздоровчої роботи та заохочення студентів і аспірантів, здійснювати заходи щодо додаткового залучення коштів.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

1.7.4. Брати участь у обговоренні та розробці нормативних актів університету, що стосуються студентів та аспірантів.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

1.7.5. Створювати в університеті, в разі потреби, студентські центри праці та зайнятості, будівельні бригади для виконання ремонтно-будівельних робіт.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

1.7.6. Діяти спільно з органами студентського самоврядування університету за напрямками діяльності.

Відповідальні: голова профкому, голова студентської ради та голови профбюро і студентських рад інститутів (факультетів), гуртожитків.

ІІ. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕСС

Адміністрація зобов’язується:

2.1. При формуванні розкладу занять та іспитів додержуватись норм навчального навантаження та рівномірного розподілу навчальних годин протягом тижня, враховуючи думку профспілкових бюро факультетів, інститутів.

Відповідальні: проректори з науково-педагогічної роботи, начальник учбової частини, директори інститутів та декани факультетів.

2.2. Заслуховувати на засіданнях ректорату доповіді голови профкому з проблем студентства у навчальному процесі.

Відповідальні: ректор, проректори.

2.3. За поданням профспілкового комітету студентів надавати, у разі потреби, індивідуальний графік здачі сесії студентам та аспірантам, які мають дітей, беруть активну участь у громадському житті інституту (факультету).

Відповідальні: проректори, директори інститутів та декани факультетів, голова профкому.

2.4. Узгоджувати із профспілковим комітетом студентів накази про відрахування студентів за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку університету.

Відповідальні: ректор, директори інститутів та декани факультетів.

2.5. Інститути, факультети та кафедри забезпечують студентів та аспірантів необхідними навчальними методичними посібниками в обсязі,  достатньому для навчання.

Відповідальні: ректор, директори інститутів та декани факультетів.

2.6.  Надавати можливість студентам та аспірантам безкоштовно користуватись бібліотечними фондами, лабораторіями, комп’ютерними класами, музеями та виставками.

Відповідальні: ректор, директори інститутів та декани факультетів, директор наукової бібліотеки.

Профком студентів зобов’язується:

2.7. Сприяти ефективній роботі університету,  підвищенню морально-етичних норм студентів університету доступними профспілці заходами.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

2.8. Брати участь у роботі з удосконалення навчального процесу і сприяти підвищенню якості підготовки спеціалістів, навчальній, науковій та творчій діяльності студентів та аспірантів.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

2.9. Організовувати суботники для прибирання навчальних корпусів та територій, які до них прилягають.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

2.10. Розглядати на зборах у групах, засіданнях профбюро факультетів, засіданнях профкому студентів випадки порушення студентами дисципліни і норм поведінки в університеті. Сприяти притягненню до матеріальної відповідальності студентів за збитки, нанесені університету у разі навмисного псування, порчі, розкрадання майна тощо.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

2.11. Своєчасно розглядати подання адміністрації на відрахування студентів.

Відповідальні: голова профкому студентів.

2.12. Роз’яснювати студентам інститутів (факультетів) зміст нормативних документів щодо організації навчального процесу, їх права і обов’язки.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

2.13.  Брати участь у обговоренні, розробці і створенні нормативних актів університету, що стосуються будь-яких аспектів навчання і перебування студентів в університеті.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

2.14. Забезпечувати випуск інформаційних видань про роботу профкому студентів та стінгазет студентськими профбюро на факультетах, інститутах.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

2.15. Підтримувати тісні зв’язки з молодіжними організаціями регіону і України. Організовувати, в межах культурної програми і відпочинку, обмін студентами з вищими навчальними закладами України та зарубіжжя.

Відповідальні: голова профкому студентів.

2.16. Спільно з адміністрацією діяти у заходах, запланованих угодою, інформувати студентів про хід виконання колективної угоди через  газету «Одеський університет».

Відповідальні: голова профкому студентів.

2.17. Щосеместрово проводити конкурс на кращого студента інституту, факультету.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

ІІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Адміністрація зобов’язується:

3.1. Вчасно та в повному обсязі виплачувати стипендії студентам та аспірантам, у разі затримки інформувати профком студентів та аспірантів.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.

3.2. Узгоджувати з профкомом студентів преміювання, надання матеріальної допомоги та інших форм матеріального заохочення студентів та аспірантів.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, проректори, директори інститутів та декани факультетів.

3.3.  Спільно з профкомом студентів розробити та затвердити положення про Фонд соціальної допомоги студентам (ФСДС).

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер

3.4. Спільно з профкомом студентів щорічно розробляти та затверджувати кошторис ФСДС. Розподіл та контроль за використанням коштів ФСДС проводити в умовах гласності з обов’язковою участю профкому студентів.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.

3.5. Забезпечити перерахування в університетський Фонд соціальної допомоги студентам коштів у розмірі не менше 10% стипендіального фонду і їх використання згідно з Положенням, затвердженим адміністрацією та профспілковим комітетом студентів.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.

3.6. За клопотанням профкому студентів виділяти з Фонду соціальної допомоги кошти на лікування студентів, аспірантів та поховання.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.

3.7. Укладення угод у випадках залучення студентів до ремонтно-будівельних робіт, проводити за участю профкому студентів із додержанням належних умов праці, проживання та відпочинку.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, директори інститутів та декани факультетів.

3.8. Здійснювати надання пільг, при оплаті за проживання у гуртожитках, студентам пільгових категорій.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи,  головний бухгалтер, директор студмістечка.

Профком студентів зобов’язується:

3.9. Брати участь у роботі стипендіальних комісій університету, інститутів, факультетів, здійснювати контроль за призначенням стипендій та усіх видів матеріальних заохочень.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

3.10. Брати участь у розподілі коштів Фонду соціальної допомоги студентам.

Відповідальні: голова профкому студентів.

3.11. Надавати матеріальну допомогу студентам та аспірантам за рахунок профспілкових членських внесків:

– малозабезпеченим та хворим, сиротам, напівсиротам, інвалідам і студентам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– сім’ям студентів та аспірантів, які мають дітей;

– сім’ї студента та аспіранта у випадку його смерті, смерті його близьких родичів (батьків, чоловіка, жінки).

Відповідальні: голова профкому студентів, бухгалтер профкому студентів.

3.12. Здійснювати облік пільгових категорій студентів та аспірантів, забезпечувати реалізацію надання пільг, передбачених законодавством України.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

3.13. На період літніх канікул організовувати студентські будівельні загони та інші форми зайнятості студентів університету, згідно з чинним законодавством.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

3.14. Брати участь у відборі кандидатур, яких висувають на присвоєння іменних стипендій.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

3.15. Розробити комплекс програм соціальної підтримки студентства (оздоровлення, медичне обслуговування, культура і спорт тощо).

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

IV. ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВИХ УМОВ

Адміністрація зобов’язується:

4.1. Узгоджувати з профспілковим комітетом вартість проживання у гуртожитках.

Відповідальні: ректор, проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, головний бухгалтер.

4.2. При складанні плану підготовки університету до нового навчального року забезпечити першочергове виконання робіт з ремонту життєво-необхідних комунікацій, інженерних мереж та приміщень гуртожитків студмістечка силами відповідних підрозділів університету, студентськими бригадами та будівельними загонами студентів.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, головний інженер, директор студмістечка.

4.3. Спільно з профспілковим комітетом студентів та студентською радою студмістечка формувати перелік першочергових об’єктів капітального ремонту студмістечка.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, головний інженер, директор студмістечка.

4.4. Забезпечувати та підтримувати належні умови проживання студентів і аспірантів у гуртожитках ОНУ, своєчасне проведення поточного та капітального ремонту будівель, приміщень, комунікацій.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, головний інженер, директор студмістечка.

4.5. Щороку передбачати в кошторисі витрати на заміну меблів у кімнатах, матраців та подушок із коштів, оплачених за проживання в гуртожитках.

Відповідальні: ректор, проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, головний бухгалтер, директор студмістечка.

4.6. Відповідно до санітарно-побутових норм, забезпечувати житлом у гуртожитках ОНУ всіх іногородніх студентів і аспірантів, які цього потребують, на підставі особистих заяв.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, директор студмістечка, директори інститутів та декани факультетів.

4.7. Щорічно, для поселенні студентів та аспірантів, формувати комісію у складі: заступника директора/декана, представника профкому (голови профбюро інституту/факультету), представника студради та завідуючого гуртожитком та узгоджувати з профспілковим комітетом списки студентів 2-5 курсів і аспірантів на поселення в студентські гуртожитки.

Відповідальні: директори інститутів та декани факультетів, директор студмістечка.

4.8. Закріплювати на термін навчання кімнати за студентами, не допускати переселення із кімнати в кімнату без їх згоди; у випадках крайньої необхідності  проводити переселення і підселення тільки після погодження з  профкомом студентів та студрадою гуртожитку.

Відповідальні: директор студмістечка, завідуючі гуртожитками.

4.9. Створити житловий фонд для поселення сімейних студентів та аспірантів в окремі кімнати у гуртожитку університету.

Відповідальні: директор студмістечка, директори інститутів та декани факультетів.

4.10. Використовувати житловий фонд студмістечка відповідно до «Положення про Студмістечко» і «Положення про правила внутрішнього розпорядку».

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, директор студмістечка, директори інститутів та декани факультетів.

4.11. Продовжити роботу по поліпшенню діяльності мережі громадського харчування в університеті.

Відповідальні: ректор, проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи.

4.12. Спільно з профкомом студентів у кожному гуртожитку обладнати спортивні кімнати спортивним інвентарем та кімнати самопідготовки меблями та технікою.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, головний бухгалтер, директор студмістечка.

Профком студентів зобов’язується:

4.13. Брати участь у розробці й обговоренні проектів будівництва, поточного та капітального ремонту корпусів, гуртожитків та бази відпочинку, формуванні студентських бригад та загонів з благоустрою території університету.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

4.14. Сприяти розвитку пунктів громадського харчування у навчальних корпусах та гуртожитках університету, контролювати їх роботу.

Відповідальні: голова профкому студентів.

4.15. Брати участь спільно із студентським самоврядуванням у розподілі місць в гуртожитках та поселенні студентів, аспірантів, здійснювати контроль за поселенням найменш соціально захищених категорій студентів згідно з діючим Положенням.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

4.16. Здійснювати контроль за дотриманням студентами правил проживання в гуртожитках.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

4.17. Здійснювати контроль за умовами проживання у гуртожитках і якістю обслуговування студентів у пунктах громадського харчування на території університету та студмістечка.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

4.18. Проводити роботу по контролю за збереженням обладнання та приміщень.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

4.19. Допомагати в організації роботи студентських рад гуртожитків.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

4.20. Щосеместрово проводити конкурс на кращу кімнату гуртожитку.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

V. Організація дозвілля студентів, зміцнення матеріальної бази об’єктів культури і спорту

Адміністрація зобов’язується:

5.1. Розробити та забезпечити діяльність радіовузлів в учбових корпусах.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи.

5.2. Надавати профкому студентів у безкоштовне користування приміщення, які знаходяться на балансі університету і призначені для проведення культурно-виховної роботи, оздоровчої і спортивної роботи серед студентів.

Відповідальні: ректор, проректори, директор студмістечка, директор центру культури.

5.3. Не допускати використання приміщень культурно-масового та спортивно-оздоровчого профілю поза призначенням, а також припинення їх діяльності без погодження з профкомом студентів.

Відповідальні: ректор, проректори, директор центру культури.

5.4. Сприяти (фінансово) проведенню та участі студентів в культурно-масових та спортивних заходах (спартакіади, змагання) університету та за його межами (театри, кінотеатри, палаци).

Відповідальні: ректор, проректори.

5.5. Удосконалювати матеріально-технічну базу центру культури та дозвілля і кафедри фізвиховання та спорту.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи.

5.6. При формуванні кошторису витрат позабюджетних коштів передбачити виділення коштів на проведення культурно-масових та спортивних заходів для студентів інститутів (факультетів).

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.

Профком студентів зобов’язується:

5.7. Організовувати, розвивати і всіляко підтримувати різноманітні форми роботи з організації дозвілля студентів (студентські клуби, кафе, дискотеки, салони краси, перукарні, фотостудії, творчі та художні колективи, туристичні клуби та інше).

Відповідальні: голова профкому студентів.

5.8. Забезпечувати централізоване розповсюдження квитків серед студентів та аспірантів на культурно-масові та спортивні заходи в університеті та за його межами.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

5.9. Організовувати туристичні та навчально-пізнавальні поїздки по містах України та закордон.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

5.10. Узгоджувати з адміністрацією проведення культурно-масових та громадських заходів, що проводяться на території університету.

Відповідальні: голова профкому студентів.

VІ. СПОРТИВНА РОБОТА ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Адміністрація зобов’язується:

6.1. Сприяти проведенню спортивних змагань, спартакіад з різних видів спорту в університеті (на факультетах/ інститутах, у студмістечку) та за його межами.

Відповідальні: зав. кафедри фізвиховання та спорту, директори інститутів,  декани факультетів, директор студмістечка.

6.2. Підтримувати в належному стані спортивні майданчики на території студмістечка.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної соціально-економічної роботи, директор студмістечка.

6.3. Виконувати ремонтні роботи у спортивному комплексі університету та спортивних кімнатах гуртожитків.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, директор студмістечка.

6.4. Щорічно забезпечувати своєчасне фінансування спортивно-оздоровчої бази відпочинку університету згідно із затвердженим кошторисом.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.

6.5. Виділяти кошти для ремонту та оновлення меблів в номерах студентів та аспірантів спортивно-оздоровчої бази відпочинку університету.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.

6.6. При формуванні планів підготовки університету до нового навчального року передбачати ремонтні роботи спортивних кімнат та кімнат відпочинку і дозвілля в гуртожитках з оновленням їх обладнання.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, директор студмістечка.

6.7. Спільно з профспілковим комітетом студентів сприяти організації  відпочинку студентів, аспірантів на базі відпочинку університету «Чорноморка».

Відповідальні: директор спортивно-оздоровчої бази відпочинку.

6.8. При формуванні кошторису передбачати дотації до путівок на оздоровлення студентів та аспірантів на базі відпочинку університету «Чорноморка».

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.

6.9. Підтримувати програму оздоровлення студентів пільгових категорій під час літніх канікул.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.

6.10. Спільно з профспілковим комітетом студентів розробити план реконструкції корпусу (будиночків), для студентів та аспірантів, бази відпочинку «Чорноморка».

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, директор спортивно-оздоровчої бази відпочинку.

6.11. Постійно забезпечувати усі деканати університету аптечками з необхідними ліками для надання  першої медичної допомоги студентам та аспірантам, у разі необхідності.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, директори інститутів, декани факультетів, начальник відділу ТБ і ОП.

Профком студентів зобов’язується:

6.12. Забезпечити комплектування змін та видачу путівок студентам і аспірантам університету в спортивно-оздоровчу базу відпочинку «Чорноморка».

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

6.13. Залучати додаткові кошти  для здешевлення студентських та аспірантських путівок.

Відповідальні: голова профкому студентів, бухгалтер профкому студентів.

6.14. Організаційно підтримувати заходи з профілактики та медичного обслуговування студентів.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

6.15. Спільно діяти в заходах, затверджених ректоратом та профкомами студентів і співробітників, щодо ремонту та підготовки спортивно-оздоровчої бази відпочинку до оздоровчого сезону.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

6.16. Спільно з кафедрою фізвиховання та спорту налагодити роботу спортивних секцій на території студмістечка.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

Відповідальні: голова профкому студентів.

6.17. Організовувати на факультетах, в інститутах та гуртожитках спортивні змагання, спартакіади з різних видів спорту, залучати до участі в них студентів і аспірантів.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро інститутів, факультетів.

6.18. Забезпечувати функціонування бази відпочинку (шляхом організації суботників) відповідно до спільної угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом.

Відповідальні: голова профкому студентів.

VIІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЇЇ УМОВ

7.1. Контроль за виконанням угоди здійснюється безпосередньо сторонами, що її уклали.

Відповідальні: ректор, голова профкому студентів.

7.2. Для здійснення контролю за виконанням угоди сторони зобов’язані надавати необхідну для цього  інформацію.

Відповідальні: ректор, голова профкому студентів.

7.3. Адміністрація спільно з профкомом студентів та аспірантів здійснюють систематичний контроль за своєчасним виконанням угоди. Про хід її виконання, не менше ніж двічі на рік (у вересні і лютому), заслуховується інформація на спільному засіданні профспілкового комітету та адміністрації.

Відповідальні: ректор, голова профкому студентів.

7.4. Адміністрація університету надає профспілковому комітету відповідні документи, інформацію, пояснення та розрахунки для можливості здійснення контролю за додержанням виконання угоди.

Відповідальні: ректор.

7.5. Представники адміністрації, профкому студентів, які винні в порушенні чи невиконанні умов та зобов’язань угоди, несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством.

VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Після підписання угоди уповноважена особа від адміністрації протягом 30 днів тиражує та за допомогою керівників підрозділів і, разом з головами профбюро, доводить до відома студентів та аспірантів зміст чинної угоди, а також подає угоду на реєстрацію до місцевого органу державної виконавчої влади.

Відповідальні: ректор, голова профкому студентів, керівники підрозділів та голови профбюро факультетів, інститутів.

8.2. Угода укладена терміном на 5 років і  набирає чинності з дня її підписання представниками сторін.

8.3. Після закінчення строку дії угоди, вона продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть нову або не переглянуть чинну.

8.4. Угода зберігає чинність у разі реорганізації закладу, зміни найменування університету.

8.5. Зміни та доповнення до угоди можуть бути прийняті на спільному засіданні профспілкового комітету та адміністрації з досягнення згоди сторін. Усі зміни та доповнення оформлюються протоколом та додаються до угоди.

Ректор Одеського національного                                         Голова профспілкового комітету

університету  імені І. І. Мечникова                                      студентів та аспірантів

професор Коваль І. М.                                                                  ОНУ імені І. І. Мечникова

Пєнов В. В.

_________________                                                          _________________

«     »__________2011 р.                                           «     »__________2011 р.